Privacyreglement

Huisartsenpraktijk de Dame vindt het belangrijk om zorgvuldig met patiëntgegevens om te gaan, hierbij volgt de praktijk de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). In deze wet staat beschreven hoe onze medewerkers met uw gegevens dienen om te gaan. Deze Wet is opgesteld om te bevorderen dat uw persoonlijke gegevens zorgvuldig worden behandeld. De gegevens moeten juist en volledig zijn, ze moeten in principe ook alleen worden gebruikt voor het doel waar u ze voor verstrekt heeft. Informatie over de wetgeving WBP kunt u vinden op www.cbpweb.nl. Binnen de praktijk geven wij dit alles vorm met behulp van het privacyreglement. Dit reglement is van toepassing op elke verwerking (geautomatiseerd en niet-geautomatiseerd) van patiëntgegevens, die in een bestand zijn of worden opgenomen.

Regels:

Verzamelen en verwerken van patiëntgegevens

a)    Patiëntgegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt, en alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn of worden verzameld.

b)    Gegevens kunnen worden verzameld tijdens consulten, behandelingen of anderszins.

c)     Doeleinden zijn:

-                  gebruik in het kader van de te verlenen zorg (met name behandeling,

          consult, medicatie,  doorverwijzing, overdracht);

-                  gebruik voor de bewaking van de eigen kwaliteit en de

          praktijkaccreditering;

-                  andere doeleinden, mits vooraf met de patiënt overeengekomen.

Regels:

 

Verwerking van algemene patiëntgegevens, gezondheidsgegevens, erfelijke gegevens

a)    Patiënten worden geïnformeerd over de verzameling en verwerking van gegevens door de praktijk bij de eerste inschrijving van de patiënt bij de praktijk.

b)    Algemene patiëntgegevens worden alleen in de praktijk verwerkt, indien aan een van onderstaande voorwaarden is voldaan:

  1. de patiënt heeft voor de verwerking toestemming (mondeling of schriftelijk) verleend;
  2. verwerking is noodzakelijk voor de verlening van huisartsgeneeskundige zorg aan de patiënt;
  3. verwerking is noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen;
  4. verwerking is  noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid van patiënt.

c)     Gezondheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt wanneer aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

  1. verwerking gebeurt door hulpverleners, instellingen of voorzieningen in de gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening:

                                                              i.     voor zover dat met het oog op een goede behandeling of

                                                            ii.     verzorging van de patiënt noodzakelijk is;

  1. verwerking gebeurt op verzoek van de verzekeraar zover dat noodzakelijk is voor de

                                                              i.     beoordeling van het door de verzekeringsinstelling te verzekeren risico, dan wel voor zover

                                                            ii.     dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een verzekeringsovereenkomst;

d)    Erfelijkheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt in relatie tot de betreffende patiënt zelf, tenzij:

a)              een zwaarwegend geneeskundig belang prevaleert of

b)              de verwerking noodzakelijk is voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek.

 

Organisatie van de informatiebeveiliging

Praktijk De Dame heeft de volgende maatregelen genomen en werkafspraken gemaakt om zeker te stellen dat patiëntgegevens zorgvuldig worden behandeld.

a)    Alle medewerkers die patiëntgegevens verwerken of anderszins kennis nemen van patiëntgegevens zijn gehouden aan geheimhouding.

b)    Patiëntgegevens worden niet langer bewaard dan nodig; medische gegevens worden in beginsel vijftien jaren bewaard, of zoveel langer als redelijkerwijs nodig om verantwoorde zorg te kunnen leveren.

c)     Alleen bevoegden hebben toegang tot de (digitale) gegevensbestanden van de praktijk; hiertoe zijn computers voorzien van een wachtwoord en de ruimten waarin gegevens worden opgeslagen niet vrij toegankelijk.

 

Rechten van de patiënt

a)    De patiënt heeft recht op inzage in alle gegevens die over hem zijn verzameld en verwerkt.

b)    De patiënt heeft recht op een afschrift van de over hem of haar verzamelde en verwerkte gegevens; de praktijk verstrekt een afschrift na een verzoek van de patiënt en de praktijk kan hiervoor eventueel een redelijke vergoeding vragen. De huisarts kan een bedrag van 0.23 per pagina vragen. Dit kan tot max 5 euro.

c)     De patiënt kan verzoeken om aanvulling en/of correctie van de verzamelde en verwerkte gegevens, voor zover deze onvolledig en/of feitelijk onjuist zijn.

d)    De patiënt kan verzoeken om verwijdering of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens.

e)    Recht op inzage of afschrift en verzoeken om aanvulling, correctie,beperkt gebruik of verwijdering kunnen door de praktijk worden geweigerd voor zover dit noodzakelijk is ter bescherming van een aanmerkelijk belang van een ander (waaronder de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van die ander) en/of in geval bewaring op grond van een (wettelijk) voorschrift vereist is.

f)      Wanneer de patiënt vindt dat dit reglement door de praktijk niet of onvoldoende wordt nageleefd, dan kan hij of zij een klacht indienen bij de praktijk.

g)    Daar waar de patiënt zichzelf niet kan vertegenwoordigen, treedt de wettelijke vertegenwoordiger in zijn of haar plaats.

Als u een verzoek doet om inzage in of correctie van uw persoonsgegevens, moet u aantonen dat inderdaad de persoon bent van wie u de gegevens wilt inzien of corrigeren. Het is immers niet de bedoeling dat u de gegevens van anderen kunt corrigeren. Het inzien en corrigeren gaat altijd in overleg met de behandelend arts.  

Publicatie privacyreglement

Dit privacyreglement van praktijk De Dame is ingegaan op 1 april 2013 en is

gepubliceerd op de website van de praktijk en staat op het Wachtkamer Informatie

Systeem in de wachtkamer van de praktijk.