Privacyreglement

Privacywet AVG 2018:

Privacy verklaring huisartspraktijk De Dame

Vanaf 25 mei 2018 is er nieuwe privacywet: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet vervangt de WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens).

De AVG stelt een aantal aanvullende eisen ten opzichte van de WBP. Deze nieuwe verplichtingen zijn er vooral op gericht om:

  • gegevens beter te beveiligen;
  • patiënten meer controle te geven over hun gegevens;
  • een zorgverlener te stimuleren gericht beleid te maken op het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens.

Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

Huisartspraktijk de Dame is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt.

Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

-          Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

  • voor zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.

-          Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

-          U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via ons wachtkamerscherm of via onze website.

-          Alle medewerkers binnen huisartspraktijk De Dame hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

-          Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

-          Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

 

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

-          Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u of uw kinderen verwerkt worden. Let op, kinderen vanaf 16 jaar worden door de WGBO als meerderjarig beschouwd en mogen dus alleen met toestemming van uw kind doorgegeven worden.

-          Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).

-          Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.

-          Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.

-          Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.

-          Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten. Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit schriftelijk of tijdens een consult met uw arts aan ons kenbaar maken.  

 

Delen van gegevens met andere zorgverleners:

Huisartspraktijk De Dame wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via LSP en een beveiligd digitaal informatie kanaal relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u 's avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën. Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts. De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, nadat u zich doormiddel van het uitschrijfformulier hebt uitgeschreven bij praktijk de Dame. Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts via een beveiligde digitale route verzonden. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of eenklacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek.

 

Contact

Spoednummer 0302437707 keuze 1
 

Huisartsenpraktijk De Dame

Dr. Max Euwestraat 64
3554 EZ UTRECHT
Telefoon:
0302437707
Receptenlijn:
0302437707 keuze 2
Fax:
0302448475
praktijk@huisartsenpraktijkdedame.nl
www.huisartsenpraktijkdedame.nl
Routebeschrijving >